KRU MINK

น.ส. นิภาพร ไชยโคตร (ครูมิ้งค์)

นักวิชาการสาธารณสุข ดูแลเรื่องพัฒนาการเด็ก และสุขอนามัยวัยเรียน อบรมเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตชุมชนทุกกลุ่มวัย จากกรมสุขภาพจิต

ครูมิ้งค์เป็นคุณครูที่รักเด็กและมีความอดทน ตั้งใจอยากให้นักเรียนทุกคนได้พิสูจน์และพัฒนาตนเองในแบบของเขา ครูมิ้งค์จะคอยช่วยดูแลนักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนที่เป็นเด็กพิเศษ เพื่อพัฒนาศักยภาพทั้งด้านร่างกายและความคิดผ่านการทำศิลปะแบบ Process Art

ศิลปะสำคัญกับเด็กอย่างไร?

ในแต่ละวันเด็กเล็กๆจะเรียนรู้โลกด้วยประสาทสัมผัสของตนเองมี Senses Perception ที่เหมาะสมตามวัย

เราสามารถแบ่งวัยเด็กได้เป็น 2 ช่วง คือเด็กปฐมวัย (2-5ปี) เด็กวัยเรียน (6-12)ปี โดยในช่วงวัยเด็กมีประเด็นสำคัญได้แก่ พัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ พัฒนาการทางสติปัญญา

พัฒนาการนั้นก็คือ ความสามารถในการดำเนินชีวิตของเด็กซึ่งจะพัฒนาขึ้นตามช่วงเวลา และพัฒนาการของเด็กๆก็แบ่งได้หลายๆด้าน เช่น

1. พัฒนาการทางสติปัญญา

2.พัฒนาการทางด้านอารมณ์

3.พัฒนาการทางสังคม

4.พัฒนาการทางการสื่อสาร

5.พัฒนาการทางร่างกาย

เด็กที่มีพัฒนาการที่เหมาะสมจะสามารถปรับตัวและเรียนรู้ได้ดี สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เหมาะสมตามวัยของตนเอง เพราะเด็กในช่วงวัยนี้โครงสร้างสมองซีกขวาซึ่งเกี่ยวกับศิลปะ จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์จะดีมาก ถ้าส่งเสริมอย่างถูกทิศถูกทางและทำให้เกิดพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อไหร่ที่เราไปขัดขวางพัฒนาการ บีบบังคับ สร้างความเป็นระบบแบบแผนมากเกินไป ล้วนแล้วแต่เป็นตัวขัดขวางจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก

เด็กๆยิ่งได้เล่นมากเท่าไหร่ ได้ทดลองมากเท่าไหร่ยิ่งเกิดเป็นความคิด คิดริเริ่ม คิดสร้างสรรค์

เราจะสังเกตได้ว่า เด็กที่มีอิสระมาก ยิ่งทำให้เป็นตัวของตัวเองมาก กล้าทำ กล้าแสดงออก คิดและตัดสินใจได้เองเกิดเป็นความคิดสร้างสรรค์ และสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในระดับหนึ่ง

คอร์สที่สอน: Private เด็กพิเศษ, Play House (2.5-4ปี), Process Art (4-6ปี)

Leave a Reply