KRU NAN

นางสาวชญาน์พศ อินทวัฒน์ (ครูแนน)

-จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (เกียรตินิยมอันดับ 1)

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

สาขาครุศาสตร์การออกแบบ

ผ่านการฝึกสอน วิชาศิลปะให้กับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

การทำงานศิลปะ นอกจากจะสร้างความสนุกสนาน จินตนาการให้กับเด็กๆเเล้วยังช่วยพัฒนาทักษะได้หลากหลายด้านให้กับเด็ก

การสร้างงานศิลปะยังทำได้อีกหลายวิธี ได้แก่

– การวาดรูประบายสี ฝึกการขีดเขียน สื่อสารความคิดออกมาทางภาพวาด การควบคุมมือ

– งานปั้น การปั้นแป้ง คลึง นวด กลิ้ง การขึ้นรูปทรง ให้เป็นสามมิติ

– ภาพพิมพ์ เป็นการสร้างงานศิลปะให้เกิดเป็นลวดลาย 2 มิติ โดยไม่ใช้การวาดภาพ

– งานประดิษฐ์ การสร้างงานศิลปะผ่านจากการผสมผสานการทำงานหลายขั้นตอน เช่น การตัด ปะ แปะ ติด เป็นต้น

ซึ่งการสร้างงานศิลปะในรูปแบบต่างๆจะช่วยให้เด็กๆ ได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการทำงานได้หลากหลายมากขึ้น เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ คือ

– พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก มือและนิ้วมือ จากการขีดเขียน นวด ปั้น ปะ ติด ตัด เป็นต้น

– พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ จากการทำหยิบจับ ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ

– พัฒนาการตอบสนองต่อคำสั่ง ในการรับฟังสิ่งที่คุณครูสอน แนะนำ รู้จักการรับฟัง รอคอย

– พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างตา และมือ ในการควบคุมให้สัมพันธ์กัน

– พัฒนาสมาธิ ในการจดจ่อกับสิ่งที่กำลังทำ รู้จักการอดทน

– พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ กล้าคิด และเป็นตัวของตัวเอง

– พัฒนาความมั่นใจ การเป็นตัวของตัวเอง ความภาคภูมิใจในตัวเอง เมื่อเห็นผลงานสำเร็จ

– พัฒนาด้านสังคม ในการพบปะเพื่อนๆ รู้จักการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น

คอร์สที่สอน: Private Art Session, Process Art (4-6yrs), Play House (2.5-4yrs), Coloring Therapy (6-8yrs)

Leave a Reply